Informatie

De Uitvaartvereniging is opgericht op 8 maart 1962 en heeft als doel:

De uitvaart verzorgen van haar overleden leden en gezinsleden.Bestuur

Het bestuur van de Uitvaartvereniging bestaat momenteel uit:

J.S.Sikkema (voorzitter)
Oudeweg 33
9364 PR Nuis
Tel: 050-855 0177

R.Reitzema-Jongsma (secretaresse)
Provincialeweg 3
9864 PA Kornhorn
Tel: 0594-855371

M.Hovinga ( penningmeester)
De Dobbe 6
9363 JR Marum
Tel: 0594-643192

1ste en 2e lid (algemeen) : vacantDe Uitvaartvereniging telt momenteel bijna 1.000 leden.

Op de laatstgehouden Algemene Vergadering in 2018 zijn voor het jaar 2019 de volgende contributies vastgesteld:

Echtparen met kinderen tot 18 jaar € 32,00
Kinderen van 18 jaar en ouder € 16,00
Alleenstaanden € 16,00

De verstrekking aan leden bij overlijden is voor het jaar 2018 vastgesteld op € 750,00

Het bestuur kan nieuwe leden verplichten tot het betalen van inleggeld.

De hoogte hiervan is afhankelijk van de leeftijd van het aspirant-lid.Onder verzorging van een uitvaart wordt verstaan:

*De werkzaamheden van de uitvaartleider.

*Het afleggen en kisten van de overledene.

*Het vervoer van de overledene, met de rouwauto vanuit het ziekenhuis te Drachten of Groningen of binnen deze straal.

*Het vervoer van de overledene met de rouwauto van het sterfhuis of aula naar de kerk of andere samenkomstruimte.

*Het vervoer van de overledene op de dag van de begrafenis.

*De dragers.

*De bediening bij de koffietafel.

Tevens verzorgt de vereniging uitvaarten voor niet-ledenOp de ledenvergadering, welke minstens eenmaal per jaar in de maand maart wordt gehouden, komt onder meer aan de orde:

*Jaarverslag secretaris en penningmeester.

*Vaststelling van de contributiebedragen en de ledenkorting.

*Bestuursverkiezing.De eerstvolgende algemene ledenvergadering staat gepland op:
14 maart 2019 aanvang 19.45 in het hornhuus te Kornhorn

 

AGENDA;

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen vorige vergadering d.d. 1 maart 2018
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel verslag 2018 en begroting 2019
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuw lid  kascommissie
 8. Vaststelling contributie 2020
 9. Automatisering en automatische incasso
 10. Vaststellen huishoudelijk reglement
 11. Bestuursverkiezing;

Er zijn binnen de vereniging nog twee bestuursvacatures. Aftredend en herkiesbaar zijn Jan Sikkema en Mente Hovinga. De heer Gerrit Dijkstra stelt zich beschikbaar als nieuw bestuurslid.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

.