Geschiedenis

'De eerste Statuten:

De Statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd. 6 november 1964, nr. 70,
aldus het Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 23 december 1964, nr 250.

Art. 1 - Naam en zetel
De vereniging draagt de naam van "Begrafenisvereniging Kornhorn en Omstreken".
Zij is gevestigd te Kornhorn.

Art. 2 - Doel
De vereniging stelt zich ten doel om de begrafenis van de leden op passende wijze te verzorgen en om door het heffen van de contributie de financiele lasten over de leden te spreiden.

Art. 3 - Duur
De vereniging is aangegaan voor een tijd van 29 jaar, ingaande 8 maart 1962 en eindigende 7 maart 1991.

Art. 4 - Middelen
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
1. het in eigen beheer verzorgen van begrafenissen.
2. het heffen van contributie van de leden.
3. het vormen van een reserve.
4. alle andere wettige middelen.

Art. 5 - Lidmaatschap
Bij de oprichting van de vereniging worden als lid ingeschreven allen die op dat moment lid van de begrafenisvereniging, opgenomen in "Kornhorns Belang" zijn voor zover zij het lidmaatschap bij het bestuur hebben aangevraagd. Daarna wordt het lidmaatschap aangevraagd bij het bestuur. Het bestuur beslist, in aanmerking nemende het bepaalde in deze statuten, op welke voorwaarde toetreding kan plaatshebben.

De eerste statuten totaal tellen 17 Artikelen, waarin de gebruikelijke teksten zijn te vinden over de onderwerpen: Verplichting van de leden; Rechten van de leden; Einde lidmaatschap; Personeel; Financiele commissie; Bestuur; Taakomschrijving bestuur; Reserve; Algemene vergadering; Wijziging van de statuten; Ontbinding der vereniging.

Het bestuur van de begrafenisvereniging in 1962 bestond uit de volgende personen:

T. Postma, Voorzitter.
G.H. Olthof, Secretaris.
O. Jongsma, Penningmeester.
L. van der Molen, Algemeen-adjunct.
Sj. Oosterhof.

Voordat de Begrafenisvereniging werd opgericht werden de begrafenissen gedaan onder verantwoordelijkheid van de Vereeniging “Kornhorns Belang” te Kornhorn.

Het Huishoudelijk Reglement, vastgesteld in de ledenvergadering van 9 april 1929, schrijft in Artikel 4: Tegen betaling van een door het Bestuur te bepalen contributie hebben bij sterfgeval de leden en hun gezin, waaronder te verstaan, vrouw, kinderen (boven 1 jaar) en dienstboden, mits zij begraven worden te Doezum, Opende of Noordwijk, recht op het gebruik van den lijkwagen van de Begrafenisvereeniging te Doezum. Voor inwonenden en kostgangers dient afzonderlijk contributie betaald te worden. Bij wanbetaling vervalt dit recht. In bijzondere gevallen betreffende dit artikel beslist het Bestuur.

Het toenmalige bestuur (1929) van "Kornhorns Belang" bestond uit de volgende personen:

K. Broekema, Voorzitter.
J. Haakma, Secretaris.
R. Copinga, Penningmeester.
J. Valk.
W. de Wit.

Een statutenwijziging vond plaats is 1982. Ook een begrafenisvereniging moet met de tijd meegaan. Dat vond ook het toenmalige bestuur met haar leden.

Een uiterlijke verandering was de naam, deze werd gewijzigd in:
"Uitvaartvereniging Kornhorn en Omstreken".

De duur van de vereniging werd gewijzigd in: voor onbepaalde tijd.

Ook een belangrijke aanvulling: de uitvaart van haar overleden leden en gezinsleden voor rekening van de vereniging en zonder winstoogmerk te verzorgen.

De verstrekking is bij overlijden van een lid is geregeld bij huishoudelijk reglement.

Gezinsleden (kinderen tot 18 jaar) zijn lid zonder contributie te zijn verschuldigd.

Verder de gebruikelijke artikelen over: Middelen; Lidmaatschap; Rechten en plichten van de leden; Geldmiddelen; Bestuur; Algemene Vergadering; Statutenwijziging; Ontbinding der vereniging; Slotbepaling.

Een afschrift van de statuten en huishoudelijk reglement is op aanvraag verkrijgbaar.

Het toenmalige bestuur (1982) van de Uitvaartvereniging bestond uit de volgende personen:

H. Snip, Voorzitter.
R. Hut, Secretaris.
H.W. Westerhof, Penningmeester.
J. Bosgraaf, Algemeen-adjunct.
D. Renkema.