Informatie

Het bestuur van de Stichting Begraafplaats Kornhorn bestaat uit:

Sebastiaan Gaikema  (voorzitter)
Noordwijkerweg 25 
9864 TB  KORNHORN
Tel:0617140787

Wim van der Kamp (secretaris)
Snipperij 5
9864 TE  KORNHORN
Tel:0594-659 097
 
Ettie Eringa (penningmeester)
Provincialeweg 200
9865 TB OPENDE
Tel:0594-658360
 
Jacob Reitzema (lid)
Provincialeweg 3
9864 PA KORNHORN

Siete van der Wal (beheerder begraafplaats)
De Oester 1
9864 PT KORNHORN
Tel:0594-658 949
Mob:0615241975

Aankoop graf

De Stichting Begraafplaats verkoopt graven bij overlijden. Dat geldt zowel bij een enkel graf als bij een dubbel graf, b.v. voor een echtpaar. Dit geldt voor de termijn van 40 jaar.

Het aanvragen van grafrustverlenging na deze termijn voor 10 jaar en langer is mogelijk

Reservering en koop vooraf is niet mogelijk.

Grafkelder

Het bestuur kan aan een rechthebbende op een eigen graf vergunning verlenen voor het plaatsen van een grafkelder. U dient daarvoor een aanvraag in te dienen bij de beheerder van de begraafplaats.

De grafkelder wordt geleverd door het stichtingsbestuur.

Voor de plaatsing van een grafkelder zijn rechten verschuldigd.

 

Grafmonument

Om een grafmonument te plaatsen dient u, of uw steenhouwer, een aanvraag in te dienen bij de beheerder van de begraafplaats.

De aanvraag dient vergezeld te gaan van een tekening van het grafmonument met de te gebruiken materialen.

Onderhoud van een grafmonument is voor rekening van rechthebbende. Schaden aan het grafmonument hoe dan ook veroorzaakt zijn tevens voor rekening van rechthebbende.

Voor de plaatsing van een grafmonument zijn rechten verschuldigd.

Urnen

Op het nieuw aangelegde gedeelte van de begraafplaats is ruimte gereserveerd voor een urnenveld.

Velen kiezen tegenwoordig voor crematie en daarom is het stichtingbestuur van mening dat ook de asbus bijgezet kan worden op de begraafplaats voor inwoners van Kornhorn en omgeving. U dient voor bijzetting een ruimte te kopen voor 40 jaar.

De asbus dient in een urnenkelder geplaatst te worden

De urnenkelder wordt geleverd door het stichtingsbestuur

Voor de plaatsing van een urnenkelder zijn rechten verschuldigd.

 

Grafbeplanting

Niet blijvende beplantingen op een graf die in verwaarloosde staat verkeren kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende drie maanden ter beschikking gehouden van rechthebbende, indien deze daartoe tevoren een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan of ingediend bij de beheerder.

Voor het zoekraken van vazen en bloemen enz. kan het Stichtingsbestuur niet aansprakelijk worden gesteld.

Het bovenstaande is vastgelegd in de

VERORDENINGEN OP HET GEBRUIK EN BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS TE KORNHORN.

Beheerder Stichting Begraafplaats Kornhorn:

De heer S. van der Wal
De Oester 1
9864 PT Kornhorn
T. 0594 – 658 949
F. 0594 - 658 949

Tarievenlijst Begraafplaats Kornhorn 2013


Grafrechten voor 40 jaar voor het begraven van een overledene in een grafruimte of het bijzetten van een urn in een urnenruimte.
van of boven 6 jaar   1.240,00
 1 tot 6 jaar    
     620,00
 tot 1 jaar    
     310,00

 

Verlengen grafrust na 40 jaar 

verlenging grafrust per 10 jaar
  330,00
beneden zes jaar per 10 jaar
  165,00

 

Grafrechten inclusief grafdelven

van of boven 6 jaar
  540,00
1 tot 6 jaar 
  270,00
tot 1 jaar
  135,00

 
Aankoop en plaatsen grafkelder en urnenkelder

enkele grafkelder              € 1250,00
urnenkelder                       € 145,00

Een asbus dient geplaatst te worden in een urnenkelder.
Prijzen kelders onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Vergunning voor het plaatsen van
een grafkelder        € 330,00
een urnenkelder     € 165,00

Gedenkteken

Vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken  € 165,00

Lichten en herbegraven

Lichten van een grafkist of  asbus     € 330,00

Herbegraven van een overledene of asbus € 330,00

Openen van grafkelders (nog niet in gebruik)

Openen van een graf- of urnenkelder € 185,00

Gebruik rouwgoederen  

Gebruik rijdende baar €   30,00
Gebruik zinktoestel    30,00
   
Klokluiden    35,00

 

De tarieven voor begraven of het bijzetten van een asbus zijn dezelfde. Een asbus dient geplaatst te worden in een urnenkelder. In de loop van 2011 werd het nieuwe gedeelte in gebruik genomen.